காசியாத்திரை மே – 18

இறைவனின் திருக்கருணையால் தமிழகத்திலே மிகக்குறைந்த  கட்டணத்தில் 3000- ல் நிறைவான யாத்திரை. இது பயணமல்ல  ஆண்டவனை காண நமக்கு அளிக்கப்பட்ட அரியதொரு வாய்ப்பு

இறைவனின் திருக்கருணையால்
தமிழகத்திலே மிகக்குறைந்த கட்டணத்தில் 3000- ல் நிறைவான யாத்திரை. இது பயணமல்ல ஆண்டவனை காண நமக்கு அளிக்கப்பட்ட அரியதொரு வாய்ப்பு

IMG-20170525-WA0010 IMG-20170525-WA0012 IMG-20170525-WA0013 IMG-20170525-WA0014 IMG-20170525-WA0016 IMG-20170525-WA0017 IMG-20170525-WA0018 IMG-20170525-WA0019 IMG-20170525-WA0020 IMG-20170525-WA0021 IMG-20170525-WA0022 IMG-20170525-WA0023 IMG-20170525-WA0024 IMG-20170525-WA0025 IMG-20170525-WA0026 IMG-20170525-WA0027 IMG-20170525-WA0028 IMG-20170525-WA0029 IMG-20170525-WA0030 IMG-20170525-WA0031 IMG-20170525-WA0032 IMG-20170525-WA0033 IMG-20170525-WA0034 IMG-20170525-WA0035 IMG-20170525-WA0036 IMG-20170525-WA0037 IMG-20170525-WA0038 IMG-20170525-WA0039 IMG-20170525-WA0040 IMG-20170525-WA0041 IMG-20170525-WA0042 IMG-20170525-WA0043 IMG-20170525-WA0044 IMG-20170525-WA0045 IMG-20170615-WA0001

காசி யாத்திரை 2017…

IMG-20170321-WA0025

IMG-20170321-WA0024

IMG-20170321-WA0023

IMG-20170321-WA0020

இறைவனின் திருக்கருணையால் தமிழகத்தில் குறைந்த கட்டணத்தில்  3000-ல் நிறைவான யாத்திரை.இது பயணமல்ல ஆண்டவனை காண நமக்க அளிக்கப்பட்ட அரியதொரு வாய்ப்பு....

இறைவனின் திருக்கருணையால் தமிழகத்தில் குறைந்த கட்டணத்தில்
3000-ல் நிறைவான யாத்திரை.இது பயணமல்ல ஆண்டவனை காண நமக்க அளிக்கப்பட்ட அரியதொரு வாய்ப்பு….

கயிலைமாமணி விருது விழா 2016ம் ஆண்டு ஓம் யாத்ரா சார்பில் நடத்தப்பட்ட திருக்கயிலாய யாத்திரையில் கலந்துகொண்டு சிறப்பாக தரிசனம் பெற்றுத் திருபியவர்களுக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் மாலை அணிவித்து கயிலைமாமணி விருது அளித்து வரவேற்கப்பட்டது.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 IMG_0069 IMG_0070 IMG_0071 IMG_0072 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0076 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0079 IMG_0080 IMG_0081 IMG_0082 IMG_0083 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0086 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0095 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108 IMG_0109 IMG_0110 IMG_0111 IMG_0112 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0117 IMG_0118 IMG_0119 IMG_0120 IMG_0121 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0124